2444

2444

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ.

Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΥ (κατά του Άξονος) και αι συνέπειαι του. Κάιρον, Μάιος, 1943. 16ο, σ. 107. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €