2453

2453

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΗΛ.

Η ΚΛΕΦΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ. Αθήνα, 1963. 8ο, σ. 62. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €