2413

2413

ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ι.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΕΡΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ. Αθήνα, 1949. 8ο, σ. 144. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €