3227

3227

ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΓΝ.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ποιήματα εκδιδόμενα υπό Κωνστ. Δουνάκη. Εν Χανίοις, Μ. Σαλίβερος, 1910. 8ο, σ. η'+112. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΓΝ.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ποιήματα εκδιδόμενα υπό Κωνστ. Δουνάκη. Εν Χανίοις, Μ. Σαλίβερος, 1910. 8ο, σ. η'+112. Αρχικά εξώφυλλα.

55-3227