2515

2515

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ περιλαμβάνουσα τον βίον και τας πράξεις του μεγάλου άρχοντος και σπαθαρίου Σταυράκη και το αυτού θρηνοδέστατον τέλος και τον επονείδιστον θάνατον. Εν Βενετία, εκ της Ελληνικής τυπογραφίας του Αγίου Γεωργίου, 1850. 8ο, σ. 14+2λ. [Γ.Μ.: 5202]

30 - 40 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ περιλαμβάνουσα τον βίον και τας πράξεις του μεγάλου άρχοντος και σπαθαρίου Σταυράκη και το αυτού θρηνοδέστατον τέλος και τον επονείδιστον θάνατον. Εν Βενετία, εκ της Ελληνικής τυπογραφίας του Αγίου Γεωργίου, 1850. 8ο, σ. 14+2λ. [Γ.Μ.: 5202]

55-2515