2642

2642

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ. Τόμος τρίτος, μέρος ΙΙΙον. Σχολείον του ιππέως εφίππως. Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1900. 16ο, σ. 153. Αρχικά εξώφυλλα. [μαζί:] ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ της γενομένης εν τω Κέντρω εκπαιδεύσεως διδασκαλίας εις τους αξιωματικούς του Επιτελείου επί του οργανισμού και της χρήσεως του Ιππικού εν τω σημερινώ πολέμω παρά του Συν/τάρχου του Πεζικού Verdet. Προς χρήσιν των αξιωματικών του ιππικού και του επιτελείου. Αθήνα, Απ. Μουστόπουλος, Απρίλιος 1918. Υπουργείον Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, Γραφείον ΙΙΙ. Απόρρητον. 8ο, σ. 48. Αρχικά εξώφυλλα. (2)

20 - 30 €

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ. Τόμος τρίτος, μέρος ΙΙΙον. Σχολείον του ιππέως εφίππως. Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1900. 16ο, σ. 153. Αρχικά εξώφυλλα. [μαζί:] ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ της γενομένης εν τω Κέντρω εκπαιδεύσεως διδασκαλίας εις τους αξιωματικούς του Επιτελείου επί του οργανισμού και της χρήσεως του Ιππικού εν τω σημερινώ πολέμω παρά του Συν/τάρχου του Πεζικού Verdet. Προς χρήσιν των αξιωματικών του ιππικού και του επιτελείου. Αθήνα, Απ. Μουστόπουλος, Απρίλιος 1918. Υπουργείον Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, Γραφείον ΙΙΙ. Απόρρητον. 8ο, σ. 48. Αρχικά εξώφυλλα. (2)

55-2642